• קובץ זה מיועד לסגל המרצים:
      בקובץ הנחיות לייבוא תכני קורס מסביבת מודל תשפ"ג הנמצאת בקישור https://online.shaanan.ac.il/  לסביבת מודל זו: http://moodle4.shaanan.ac.il

      חשוב! יש לעבור במדויק על הנחיות אלו, אי שימת לב לפרט קטן עלולה לגרום לשגיאה ולתקלה בתהליך.